Termos e Condicións

O presente documento establece as condicións polas que se rige o uso desta páxina web e a compra de produtos na mesma (en diante, as “Condicións”). Por favor lea atentamente as presentes Condicións e a nosa Política de Privacidade antes de usar esta páxina web. Estas Condicións poderían ser modificadas. É a súa responsabilidade leelas xa que as condicións vixentes no momento de uso da páxina web ou de realización dun pedido a través da nosa tenda online serán as que resulten aplicables.
Sargadelos* elaborou con sumo cuidado e boa fe o contido de estas páxinas, pero non asume garantía ou responsabilidade algunha pola exactitud ou integridade del contenido. Se ten algunha dúbida relacioada coas Condicións ou a Política de Privacidade pode poñerse en contacto con nós enviando un email a tonline@sargadelos.com

1. Os nosos datos

Esta páxina web opera baixo a denominación SARGADELOS, marca rexistrada cuxa licencia de uso ostenta PORCELANA DE SARGADELOS S.L., sociedad española con domicilio en Sargadelos s/n, 27891, Cervo, Lugo, no Rexistro Mercantil de Lugo, Tomo 34, Libro 6º da Sección de Limitadas, Folio 21, Folla 542, inscripción 1ª e Número de Identificación Fiscal B-27009638.
Teléfono : 982 557 841
Correo electrónico: tonline@sargadelos.com

2. Os seus datos

A información ou datos persanais que vostede nos facilite serán tratados con arreglo o establecido na Política de Privacidade. A información ou datos personais que vostede nos facilite serán tratados con arreglo ao establecido na Política de Privacidade. Ao facer uso desta páxina web vostede consinte o tratamento de dita información e datos e declara que toda a información ou datos que nos facilite son veraces e se corresponden coa realidade.

3. Ambito de aplicación

As presentes Condicións serán de aplicación a tódolos pedidos cursados a través da páxina web www.sargadelos.com.
A realización dun pedido a través da nosa tenda online supón unha aceptación pola súa parte das presentes Condicións e da Política de Privacidade da nosa páxina web. No caso de que esté en desacordo co contida das Condicións aquí establecidas, abstéñase de realizar calquer operación de compra.

4. Capacidade legal

Ao realizar un pedido a través desta páxina web, vostede declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para contratar.

5. Uso do nosa páxina web

Ao facer uso desta páxina web e realizar pedidos a través da mesma vostede comprométese a:
 • Non realizar ningún pedido falso ou fraudulento. Se, razoablemente se poidera considera que se fixo un pedido desta índole estaremos autorizados a anulalo e informar as autoridades pertinentes.
 • Facilitarnos a súa dirección de correo electrónico, dirección postal e/ou outros datos de contacto de forma veraz e exacta.
 • Así mesmo, consinte que podamos facer uso de dita información para poñernos en contacto con vostede se fose necesario (ver Política de Privacidade). Se non nos facilita vostede toda a información que necesitamos, non podremos cursar o seu pedido.

6. Celebración da compravenda

Vendedor:
Porcelana de Sargadelos S.L., con domicilio social en Sargadelos s/n, 27891, Cervo, Lugo, Número de Identificación Fiscal B-27009638.
Comprador:
O usuario, ao consignar os seus datos personais no formulario de compra, deberá aceptalas Condicións e a Política de Privacidade para poder continuar co proceso de compra.
Tódolos pedidos están suxeitos a nosa aceptación, da que será informado a través dun correo electrónico. O contrato para a compra dun produto entre vostede e nosoutros ( o "Contrato") quedará formalizado únicamente cando lle enviemos a Confirmación da Compra.

7. Dispoñibilidade dos produtos

Tódolos pedidos de produtos están suxeitos a dispoñibilidade dos mesmos. Neste sentido se se producen dificultades en canto ao suministro de produtos ou se non quedan artigos en stock reembolsaremos sin demora os pago que xa fosen realizados sobre este artigos en concreto. Neste caso, Sargadelos non terá a obriga de realizar a entrega destes artigos.

8. Quitar ou modificar produtos

Sargadelos resérvase o dereito de retirar calquer produto desta páxina web en calquer momento e de quitar ou modificar calquer material ou contido da mesma. Sargadelos non se fai responsable frente a vostede a un terceiro polo feito de retirar calquer produto, quitar ou modificar calquer material ou contido da páxina web con independencia de se dito produto foi vendido ou non. 

9. Entrega

Sin perxuizo do establecido na claúsula 7 respecto da dispoñibilidade dos produtos, intentaremos envíar o pedido no prazo que figura na Confirmación de Compra. Se non se especificase ningunha fecha entregarase no prazo de 30 días a contar dende a data de Confirmación de Compra. Se por algún motivo non poidéramos cumprir ca data de entrega, informarémolo desta circunstancia e darémoslle a opción de seguir mercando establecendo unha nova data de entrega ou ben anulalo pedido co reembolso total do prezo pagado. Teña en conta en calquera caso que non realizamos entregas a domicilio nin sábados nin domingos. O produto será entregado na dirección indicada por vostede ao realizar o pedido. Debido a que o produto será entregado "porta a porta" non podemos aceptar direccións de envío en apartados postales.

10. Imposibilidade de entrega

Se nos resulta imposible efectuar a entrega do seu pedido deixarémoslle unha nota explicándolle onde se atopa o seu pedido e como facer para que lle sexa enviado de novo. Se non vai estar no lugar de entrega á hora convida, rogámoslle que se poña en contacto connosco para convir a entrega. Por favor, teña en conta que a almacenaxe e novo envío do seu pedido pode ter un custo adicional. No caso de que transcorridos 30 días desde que o seu pedido estea dispoñible para a súa entrega, o pedido non fose entregado por causa non imputable a nós, entenderemos que desexa desistir do Contrato e considerarémolo resolto. Como consecuencia da resolución do Contrato, devolverémoslle o prezo pago por tales produtos canto antes e, en calquera caso, no prazo máximo de 30 días desde a data en que consideremos resolto o Contrato. Nestes casos, estaremos autorizados a repercutirlle os custos de transporte derivados da resolución do Contrato.

11. Transmisión do risco e reserva da propiedade

A transmisión do risco prodúcese a partir do momento da entrega do produto. Ata o seu pago completo, os artigos serán propiedade de Sargadelos.

12. Impostos

Aplicarase a lexislación correspondente ao destino da mercadoría en todo o referente a impostos. En España (territorio peninsular) será obrigatorio facilitar NIF, Nome, Apelidos e Enderezo para pedidos superiores a 3000 € (IVE incruido) realizados por particulres e CIF, Razón Social e Enderezo para pedidos superiores a 400€ (IVE incruido) realizados por empresas.

13. Prezo

O prezo vixente do produto será o acordado no momento de realizar o pedido. Os prezos da páxina web inclúen IVE. De conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, a entrega dos artigos entenderase localizada no territorio de aplicación do IVE español se a dirección de entrega está en territorio español exceptuando Canarias, Ceuta e Melilla. O tipo de IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do artigo concreto de que se trate. Os gastos de envío engadiranse ao importe total e aparecerán antes de que vostede deba confirmar o pedido. En compras superiores a 89 euros, o envío será gratuíto en territorio peninsular. Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán aos pedidos con respecto aos que xa lle enviamos unha Confirmación de Compra.

14. Vales e promocións

Desde a tenda online poderán ofrecerse descontos especiais e promocións sobre produtos específicos ou para un determinado perfil de cliente. Cada promoción incluirá a información específica e necesaria para o disfrute da mesma, os prazos de validez, os requisitos, restricións, limitacións ou advertencias técnicas, físicas ou legais, que serán consideradas como condicións particulares.
En todas as promocións indícase o prezo dos artigos sen aplicación do desconto e o mesmo aplicado o desconto. Os prezos presentados na web inclúen o IVE e os demais impostos que puidesen corresponderlles. Nas condicións particulares da promoción indicarase se o prezo inclúe ou non os gastos de envío.
En calquera caso, os vales  e descontos xerados só serán canxeables a través da tenda online www.sargadelos.com. En ningún caso poderá solicitarse o reintegro en efectivo dos mesmos nin se poderán acumular con outras promocións ou descontos.

15. Forma de pago

Poderá facer o pago mediante transferencia bancaria, coas tarxetas Visa, Mestre, Mastercard, e a través de PayPal. Ao facer clic en "Aceptar o pago" Vostede está a confirmar que a tarxeta de crédito é súa. As tarxetas de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade emisora das mesmas, pero se dita entidade non autorizase o pago, non nos faremos responsables por ningún atraso ou falta de entrega e non poderemos formalizar ningún Contrato con Vostede.

16. Política de devolucións

Dereito legal a desistir da compra: vostede poderá desistir do Contrato en calquera momento dentro do prazo de 14 días naturales desde a data en que vostede reciba o seu pedido. Neste caso, se lle reembolsará o prezo pago por tales produtos. Vostede farase cargo dos custos directos de devolución do produto. Vostede poderá acreditar o exercicio do dereito de desistencia dentro do prazo indicado, en calquera forma admitida en dereito. Bastará con enviar un email a tonline@sargadelos.com e o noso departamento de atención ao cliente poñerase en contacto con vostede para informarlle de como proceder á devolución do produto. Esta disposición non afecta a outros dereitos recoñecidos ao consumidor pola lexislación vixente. Devolucións de produtos defectuosos No momento que vostede reciba o produto, se considera que o mesmo non se axusta ao estipulado no Contrato, deberá poñerse en contacto connosco dentro dos 2 días hábiles seguintes á data de recepción do mesmo, chamando por teléfono ao número 982 557 841 onde lle indicaremos a forma de proceder ou enviando o albarán de devolución á seguinte dirección tonline@sargadelos.com. Por favor, devolva o artigo usando ou incluíndo a súa caixa orixinal. Deberá incluír tamén todos os documentos e envoltorios dos produtos. Non se fará ningunha devolución se o produto foi usado máis aló da mera apertura do mesmo. Tampouco se aceptarán devolucións de pezas personalizadas. A devolución efectuarase canto antes e, en calquera caso, dentro do prazo de 30 días desde a data en que vostede nos comunicou a súa incidencia. A devolución efectuarase sempre a través do mesmo medio de pago que vostede utilizou para pagar a compra. Quedan a salvo os dereitos recoñecidos pola lexislación vixente.

17. Responsabilidade e exoneración de responsabilidade

Co alcance que permita a lei, excluímos todas as garantías, salvo aquelas que non poidan ser lexitimamente excluídas fronte aos consumidores e usuarios. Debido aos materiais naturais que utilizamos e á forma de elaborar os nosos produtos, os artigos que vendemos a miúdo poden presentar variacións nas medidas, na textura e na cor, con todo non terán a consideración de defectos ou taras. Ao contrario, debería contarse coa súa presenza e aprecialas, as características naturais son inevitables e deben ser aceptadas como parte da aparencia individual do produto. O disposto na presente cláusula non afectará os seus dereitos como consumidor e usuario, nin ao seu dereito para desistir do Contrato.

18. Propiedade intelectual

Vostede recoñece e consente que todo copyright, marca rexistrada e demais dereitos de propiedade intelectual sobre os materiais ou contidos que se achegan como parte da páxina web corresponden en todo momento a Sargadelos* Vostede non poderá facer uso de devandito material salvo que llo autoricemos expresamente nós. Non se permite a descarga e utilización de imaxes das nosas páxinas sen a autorización escrita de Sargadelos*.

19. Comunicacións por escrito

A normativa aplicable esixe que parte da información ou comunicaciones que lle enviemos sexan por escrito. Vostede acepta que a maior parte das devanditas comunicacións connosco sexan electrónicas. Poñerémonos en contracto con vostede por correo electrónico ou lle facilitaremos información colgando avisos nesta páxina web. A efectos contractuais, vostede consente en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e demais comunicacións que lle enviemos de forma electrónica cumpren cos requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os seus dereitos recoñecidos por lei.

20. CESIÓN DE DEREITOS E OBLIGACIÓNS

O Contrato é vinculante tanto para vostede como para Sargadelos* así como para os nosos respectivos sucesores e cesionarios. Vostede non poderá transmitir, ceder, gravar ou de calquera outro modo transferir un Contrato ou algún dos dereitos ou obrigacións derivados do mesmo sen obter o noso consentimento previo por escrito. Sargadelos resérvase o dereito de poder transmitir, ceder, gravar, subcontratar ou de calquera outro modo transferir un Contrato ou algún dos dereitos ou obrigacións derivados do mesmo, en calquera momento durante a vixencia do Contrato. Ditas transmisións, cesións, gravames ou outras transferencias non afectarán os dereitos que vostede ten como consumidor, recoñecidos por lei.

21. Acontecementos fora do noso control

Non seremos responsables por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigacións que asumamos ao amparo dun Contrato, cuxa causa se deba a acontecementos que están fóra do noso control razoable ("Causa de Forza Maior"). As Causas de Forza Maior incluirán calquera acto, acontecemento, falta de exercicio, omisión ou accidente que estea fose do noso control razoable e entre outros, os seguintes: Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas. Conmoción civil, revolta, invasión, ataque terrorista ou ameaza terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural. Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados. Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións. Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública. Folga, fallos ou accidentes de transporte marítimo ou fluvial, postal ou calquera outro tipo de transporte. Entenderase que as nosas obrigacións derivadas de Contratos quedarán suspendidas durante o período en que a Causa de Forza Maior continúe, e dispoñeremos dunha ampliación no prazo para cumprir as devanditas obrigacións por un período de tempo igual ao que dure a Causa de Forza Maior. Poñeremos todos os medios razoables para que finalice a Causa de Forza Maior ou para atopar unha solución que nos permita cumprir as nosas obrigacións en virtude do Contrato a pesar da Causa de Forza Maior.

22. Nulidade parcial

Se algunha das presentes Condicións ou algunha disposición dun Contrato fosen declaradas nulas e sen efecto por resolución firme por autoridade competente, os restantes termos e condicións permanecerán en vigor, sen que queden afectados pola devandita declaración de nulidade.

23. O noso dereito a modificar estas condicións

Sargadelos* resérvase o dereito de revisar e modificar as presentes Condicións en calquera momento. Vostede estará suxeito ás Condicións e Política de Privacidade vixente no momento en que use a presente páxina web ou efectúe cada pedido, salvo que por lei ou decisión de organismos gobernamentais debamos facer cambios con carácter retroactivo nas devanditas Condicións ou Política de Privacidade, nese caso, os posibles cambios afectarán tamén aos pedidos que vostede fixese previamente.

24. Idioma

Os contratos poden concluírse en idioma Español e Inglés.

25. Legislación aplicable e xurisdicción

O uso da nosa páxina web e os contratos de compra de produtos a través da nosa páxina web rexeranse pola lexislación española. Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da páxina web ou cos devanditos contratos será sometida á xurisdición non exclusiva dos xulgados e tribunais españois. Se vostede está a contratar como consumidor, nada na presente cláusula afectará os dereitos que como tal recoñécelle a lexislación vixente.

26. Protección de datos

En canto aos datos persoais que vostede introduza a través deste sitio web, por favor consulte a Política de Privacidade de Sargadelos*. *Sargadelos, inclúe as seguintes empresas autorizadas a comercializar a marca Sargadelos.
PORCELANA DE SARGADELOS SL
FABRICA DE CERAMICA DE SARGADELOS SL. 
FABRICA DE CERAMICA DEL CASTRO SL

Política de privacidade

Identidade e datos de contacto do controlador de datos.

O sitio web www.sargadelos.com (o “Sitio web”) opera baixo a denominación SARGADELOS, marca rexistrada cuxa licencia de uso ostenta PORCELANA DE SARGADELOS S. L., sociedade española con domicilio en Sargadelos s/n, 27891, Cervo, Lugo, inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, ao Tomo 34, Libro 6º da Sección de Limitadas, Folio 21, Folla 542, inscrición 1ª e Número de Identificación Fiscal B-27009638. Teléfono: 982 557 841. Correo electrónico: sargadelos@sargadelos.com, en calidade de controlador de datos a efectos das leis e normativas aplicables en materia de protección de datos.

Datos tratados, base xurídica e finalidades do tratamento.

En función dos servizos que se proporcionan a través do Sitio web e que vostede utiliza, nas opcións e a configuración do seu dispositivo (en concreto, en relación coas cookies e outros marcadores), os datos persoais (os seus “Datos”) que *Sargadelos recompila e trata inclúen principalmente: o apelido, o nome, a dirección de correo electrónico, a dirección postal e o número de teléfono, os datos da conta bancaria para as compras en liña, as compras realizadas, as preferencias e intereses, os patróns de navegación así como os rexistros de conexión. Estes Datos recompilaranse xa sexa co seu consentimento explícito ou cando sexa necesario para a tramitación dos pedidos (execución dun contrato).
En cumprimento do disposto na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos de carácter persoal facilitados por vostede formarán parte do ficheiro informático de Sargadelos* e serán utilizados para:
 • Responder ás preguntas que envíe a través do formulario do apartado "Contacto”
 • Que poida crear o seu espazo persoal mediante a opción “A miña conta“ e, desta forma, poida adquirir en liña os produtos que desexe.
 • Que poida xestionar os pedidos que realice en liña e as entregas, así como as garantías correspondentes.
 • Garantir a seguridade das súas transaccións en liña, previr a fraude e os impagados;
 • Xestionar e optimizar a relación co cliente.
 • Suxeito ao seu consentimento: enviarlle información sobre as nosas ofertas, noticias e eventos ( newsletters, invitacións e outras publicacións).
 • Realizar estatísticas.
 • Facilitar o mantemento da relación contractual, o control e a xestión das compras e os seus correspondentes cobros.
 • Enviarlle información e publicidade sobre os nosos produtos a través de medios físicos e telemáticos de calquera tipo.
 • Desenrolar estudos internos sobre os intereses, o comportamento e a demografía dos usuarios co obxectivo de comprender mellor as súas necesidades e darlle un mellor servizo o facilitarlles información relacionada cos seus intereses.

Os Datos imprescindibles para que *Sargadelos poida cumprir co anteriormente descrito están marcados cun asterisco nas diferentes páxinas do Sitio web. No caso de que non encha os campos obrigatorios, *Sargadelos non poderá atender as súas peticións nin proporcionar os produtos e servizos solicitados. Outros datos son totalmente opcionais e permítennos coñecerlle mellor para así mellorar as nosas comunicacións e servizos.
Vostede garante que os datos persoais facilitados a Sargadelos* son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos.
Sargadelos* tratará devanditos datos coa máxima confidencialidade e comprométese a non utilizalos cun fin distinto a aquel para o que foron solicitados, así como a conservalos coas debidas medidas que garantan a súa seguridade e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados. Os seus datos persoais non serán cedidos, divulgados nin modificados sen o seu previo consentimento, incluso unha vez finalizada a relación contractual.
No caso de que o usuario facilite á empresa datos persoais de terceiros, o usuario declara que  devanditos datos son veraces e que informou e solicitou o consentimento a estes terceiros, cuxos  datos facilita á empresa, de que os seus datos persoais serán  tratados  pola  empresa Sargadelos*, en os mesmos termos que o usuario  foi informado e prestado o seu consentimento na presente Política de Privacidade.

Destinatarios dos datos.

Os Datos que proporcione serán tratados por *Sargadelos. Non se transferirán nin se poñerán a disposición de ningún terceiro salvo (i) a posibles subcontratistas de *Sargadelos (transportistas, provedores de aloxamento e servizos de mantemento do Sitio web, provedores de servizos de xestión de pagos e fraudes, etc.), por motivos estritamente técnicos e loxísticos, e (ii) en caso de reorganización da nosa empresa matriz, incluída a transmisión total ou parcial de activos, fusión, absorción, escisión e, en xeral, calquera operación de reorganización. Os seus Datos poderán ser divulgados a outras empresas de *Sargadelos para xestionar e optimizar a relación co cliente, e, suxeito ao seu consentimento, para enviarlle información sobre ofertas, noticias e eventos da nosa empresa matriz. Por último, *Sargadelos poderá divulgar os seus datos a terceiros se unha lei, unha disposición legal ou unha sentenza xudicial así o esixe, ou se dita divulgación é necesaria para garantir a protección e a defensa dos seus dereitos.

Transferencias de Datos ao extranxeiro.

Os destinatarios dos seus Datos poderán estar situados no estranxeiro, incluso fose do Espazo Económico Europeo. Calquera transferencia dos seus Datos fose do Espazo Económico Europeo soamente realizarase se se implementaron as garantías adecuadas, tales como as garantías contractuais, de conformidade coas leis e normativas de protección de datos aplicables. Se o desexa, mediante o envío dunha solicitude a *Sargadelos pode obter unha copia das garantías implementadas.

Os seus dereitos.

De conformidade coas leis e normativas aplicables en materia de protección de datos, ten dereito a solicitar o acceso, a rectificación e a cancelación dos seus Datos, ou a restrición do tratamento, e opoñerse ao devandito tratamento, así como ao dereito de portabilidad dos datos na medida aplicable. Tamén pode opoñerse ao uso dos seus Datos para crear o seu perfil de cliente; neste caso non poderá seguir gozando de ofertas ou servizos personalizados. Vostede garante que os datos persoais facilitados a *Sargadelos son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos. *Sargadelos tratará devanditos datos coa máxima confidencialidade e comprométese a non utilizalos cun fin distinto a aquel para o que foron solicitados, así como a conservalos coas debidas medidas que garantan a súa seguridade e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados. Os seus datos persoais non serán cedidos, divulgados nin modificados sen o seu previo consentimento, incluso unha vez finalizada a relación contractual.
Vostede ten a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dirixindo unha comunicación por escrito ao responsable do ficheiro, *Sargadelos, á dirección PORCELANA DE SARGADELOS S. L., Sargadelos, s/n. 27891 Cervo. Lugo, ou a través da dirección de correo electrónico sargadelos@sargadelos.com, en ambos os casos facilitando unha fotocopia do seu documento nacional de identidade ou do seu pasaporte. Ademais, en calquera momento poderá solicitar que deixemos de enviarlle información sobre as nosas ofertas, noticias ou eventos utilizando a ligazón de hipertexto designado para esta finalidade incluído en cada correo electrónico que lle enviemos.


Período de conservación dos seus Datos

Os Datos que se recompilan e tratan a través do apartado "Contacto" só conservaranse o tempo estritamente necesario para levar a cabo as xestións requiridas. No caso de que decida crear unha conta de cliente, os seus Datos identificativos conservaranse mentres teña a conta activa e non a peche. Poderá pechar a conta en calquera momento. A súa solicitude tramitarase de inmediato, ou en caso de pedidos pendentes, en canto executáronse por completo. No caso de que a súa conta estea inactiva durante cinco (5) anos, Sargadelos* contactaralle para saber se desexa mantela. Se non desexa mantela, pecharase a conta e os Datos eliminaranse. Os Datos relativos aos pedidos que realizase, en principio, Sargadelos* conservaraos durante un período de tempo que non superará os prazos legais de limitación aplicables. Con todo, poderá ver estes Datos dentro da súa conta de cliente mentres esta permaneza activa. Cando se peche a súa conta de cliente, estes Datos (i) arquivaranse a efectos contables e probatorios durante os prazos legais de limitación anteriormente mencionados, ou (ii) eliminaranse no caso de que vencesen estes prazos. Os Datos da súa conta bancaria protexeranse de forma segura durante o tempo que sexa necesario para a confirmación do pedido e o seu pago, e posteriormente destruiranse de inmediato. En caso de impagado, os Datos conservaranse mentres dure a xestión do incidente, e posteriormente durante un período de entre tres (3) e cinco (5) anos en función da gravidade do incidente.
Os Datos que se utilizan co obxectivo de enviarlle información relativa a ofertas, noticias e eventos da nosa empresa matriz conservaranse durante un período de cinco (5) anos a partir da data en que se recompilaron ou desde o seu último contacto con *Sargadelos. Cando venza este prazo, *Sargadelos poderá poñerse en contacto con vostede para saber se desexa seguir recibindo información sobre as ofertas, as noticias e os eventos. Os Datos eliminaranse dentro dun período máximo dun (1) mes posteriormente a calquera solicitude que realizase para darse de baixa. Por último, os rexistros de conexión que se recompilan, suxeito ao seu consentimento, que utilizan as cookies e outros marcadores implementados no noso Sitio web, conservaranse de conformidade coas leis e normativas aplicables durante un período de tempo que non supere os doce (12) meses. Se desexa máis información, pode consultar a nosa Política de cookies.

Datos de contacto do responsable de protección de datos (RPD) e dereito a presentar unha reclamación.

No caso de que teña calquera consulta sobre a recompilación ou o tratamento dos seus Datos por parte de *Sargadelos pode poñerse en contacto co responsable de protección de datos de *Sargadelos enviando un correo electrónico a sargadelos@sargadelos.com.

*Sargadelos, inclúe as seguintes empresas autorizadas a comercializar a marca “Sargadelos”:
PORCELANA DE SARGADELOS SL
FABRICA DE CERAMICA DE SARGADELOS SL.
FABRICA DE CERAMICA DEL CASTRO SL