Aviso Legal

Os dereitos de propiedade intelectual deste portal e dos seus elementos engadidos son titulariedade de Sargadelos, reservándose a empresa a facultade de efectuar modificacións e actualizacións sobre a información contida no portal en calquera momento e sen necesidade de previo aviso.
O uso non autorizado da información e demais elementos contidos neste portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade de Sargadelos, dará lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan á empresa e, no seu caso, ás responsabilidades que se puidesen derivar.
O contido facilitado a través desta web emítese para efectos simplemente informativos.
Sargadelos non se fai responsable dos danos e dos prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web.
Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.
Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.
Tanto o acceso ao portal como ao uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade dos usuarios.
Sargadelos non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión aos contidos dos enlaces a terceiros que poida conter o portal. Recoñece que os dereitos de propiedade intelectual e industrial das páxinas enlazadas perténcenlles aos seus respectivos autores e propietarios e, a petición de calquera deles, o enlace ou enlaces retiraranse de xeito inmediato.
O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal e no resto da normativa de aplicación vixente.
O sitio web www.sargadelos.com opera baixo a denominación SARGADELOS, marca rexistrada cuxa licenza de uso ostenta PORCELANA DE SARGADELOS S.L., sociedade española con domicilio en Sargadelos s/n, 27891, Cervo, Lugo, inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, Tomo 34, Libro 6º da Sección de Limitadas, Folio 21, Folla 542, inscripción 1ª e Número de Identificación Fiscal B-27009638. Teléfono: 982 557 841. Correo electrónico: sargadelos@sargadelos.com